Välkommen till CDC4G Studien

Tillfälligt

Graviditetsdiabetes (GDM) är diabetes som upptäcks under graviditet - ej typ 1 eller typ 2 diabetes. Graviditetsdiabetes handläggs olika i dagsläget inom olika sjukhus/regioner och vården är ej jämlik. Socialstyrelsens nya rekommenderade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes (GDM) i Sverige publicerades 2015 som är samstämmiga med WHO:s rekommendationer från 2013. De nya, lägre gränsvärdena baseras på risk för obstetriska utfall, men evidens saknas för hur stor nytta förändringen i diagnoskriterier kommer att ge i Sverige. De nya kriterierna innebär en stor förändring i antalet gravida som får diagnos (uppskattad minst trefaldig ökning i frekvens utifrån studier i andra länder beroende på screening modell), men vi vet att behandling av höga blodsockervärden minskar andelen stora barn och förlossningskomplikationer.Det förväntade resultatet är således en signifikant minskning av andelen stora barn och komplikationer relaterade till detta under förlossning. Uppföljning av både mammor och barn och deras långsiktiga hälsa kommer utföras via de nationella hälso- och kvalitetsregistren.

CDC4G studien är en "stepped-wedge" randomiserad nationell multicenter studie, där deltagande kliniker (11 kliniker) alla har infört gemensamma riktlinjer kring handläggning av GDM, och där klinikerna under 2018 randomiseras till ändring av diagnoskriterier månadsvis. Under hösten 2017 och inom ramen för projektet kommer alla deltagande kvinnokliniker och mödrahälsovårdsenheter införa och kvalitetssäkra sina  behandlingsrutinerna under graviditet. Fom januari 2018 börjar datainsamling och första kliniken randomiseras februari 2018. Studien pågår 1 år och data insamlas via Graviditetsregistret (www.graviditetsregistret.se). Studien stöds av SNAKS (www.sfog.se). De kvinnor som gjort en glukosbelastning under 2018 är förlösta under 2019 och under 2020 pågår databearbetning.

Resultaten från studien förväntas ha stor betydelse både nationellt och internationellt. För verksamheterna som handlägger gravida med diabetes, och för den enskilda framtida gravida kvinnan, kommer studieresultaten förhoppningsvis bidra till en mer likvärdig vård av graviditetsdiabetes oavsett var i Sverige man bor. 

CDC4G studien är registrerad på ISRCTN registret med studie ID ISRCTN41918550 (15/12/2017).

 

Helena Fadl

Projektledare för studien är Helena Fadl

MD, PhD, Överläkare, Forskningsansvarig

Kvinnokliniken Region Örebro Län

Universitetssjukhuset Örebro